Close Menu
Agenda
8.12.2019SpaarndamEucharistieviering
8.12.2019VijfhuizenWoord & Communieviering
8.12.2019HalfwegEucharistieviering
9.12.2019HalfwegOecumenisch dienst
9.12.2019HalfwegKindercatechese
Bekijk alles
Parochieblad

St. Adalbertus

Biecht Doop Eerste Heilige Communie Huwelijk Misintenties Onderwijs Oecumene: Overige groepen werkzaam in onze parochie Parochiële Charitas Parochieteam  Pastorale zorg Seniorenpastoraat Verhuizen? Vormsel Weekendviering Ziekencommunie Ziekenzalving                   Kerkgebouw

 

Ringweg 30
2064 KK  Spaarndam

Postadres

 

Postbus 5
2064 ZG  Spaarndam

Email

 

adalbertus@dds.nl

K.v.K. nummer

 

75039923

Telefonisch contact

 

K. Duwêl
Tel.: 06 4888 8338

Secretariaat

 

K. Duwêl  karinduwel@hetnet.nl
Tel.: 023 538 9707

Penningmeester 

 

A. Kuhlman akuhlman@quicknet.nl
Tel.: 023 537 6742

Misintenties

 

J. Pijnaker    
Tel.: 023 538 3155

Redactie

 

debrug.adalbertus@gmail.com

Bankrekening

 

NL58 RABO 0118 3911 00

Giften voor Zr. Thea Lemmers

 

NL63 RABO 0118 3155 44
t.n.v. Stichting Sinar Pelangi

 

 

 

 

Parochieteam Adalbertus:
Het team heeft de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken in de parochie. Veel taken liggen voor haar in de voorwaardenscheppende sfeer en de coördinatie. Zij kan daarbij een beroep doen op werkgroepen en vrijwilligers.

 

Pastoor Bernard Zweers, voorzitter

 

Liedeweg 52
2065 AK Haarlemmerliede
Tel.: 023 532 7780 / 06 3062 9440

Mw. K. Duwêl, secretaris / contactpersoon

 

Chr. van Beeckstraat 7
2064 XS  Spaarndam
Tel.: 023 538 9707 / 06 4888 8338

Dhr. A. Kuhlman, penningmeester

 

Talesiuspark 1
2064LJ Spaarndam
Tel.: 023 537 6742

Dhr. H. Koeman

 

Kleinestraat 11
2064 LG Spaarndam

Dhr. H. Vink

 

Kuyperstraat 25
2064 LA Spaarndam
023 549 2770

De pastorale zorg:
Voor de dagelijkse gang van zaken of vragen kunt u terecht bij contactpersoon mevr. K. Duwêl, tel.: 023 538 97 07 / 06 4888 8338 of Pastoor Zweers, tel.: 06 3062 9440.
Zij zorgen ervoor dat uw vraag bij de juiste persoon binnen onze Spaarndamse geloofsgemeenschap terecht komt.
 
Wat betreft huisbezoek en ziekenbezoek kunt u een beroep doen op onze pastoor. 
  

 

Weekendviering:

In het weekend wordt de eucharistie wisselend gevierd:

Op zondagochtend de ene week in Spaarndam en de andere week in Haarlemmerliede. Aanvang 9.30.

Raadplege hiervoor het parochieblad, deze site (Agenda).

Als u thuis opgehaald wilt worden om de vieringen in Haarlemmerliede bij te wonen, wilt u dan contact opnemen met degene die in het rijschema vermeld staat. U wordt dan thuis opgehaald en uiteraard weer teruggebracht.

AUTORIJSCHEMA:

15-12-2019        Audrey v.d. Beldt 023-5371982
                          Jan van Lieshout 023-5371668
                         Wim Pijnaker 023-5383155

29-12-2019        Theo van Lieshout 023-5373648
                          Hans Oud 023-5383137
                          Martie Vink 023-5371902

05-01-2020        Karin Duwêl 06-48888338
                         Wim Pijnaker 023-5383155
                         Ria v.d. Voorn 023-5387079

19-01-2020        Audrey v.d. Beldt 023-5371982
                          Jan van Lieshout 023-5371668
                         Hans Oud 023-5383137

 
Misintenties:
Telefonisch opgeven bij:Mw. J. Pijnaker
Kuyperstraat 32
2064 LB  Spaarndam
Tel.: 023 538 31 55
jmpijnaker@hotmal.com
  
De tarieven:

Misintenties
Huwelijkssluiting
Uitvaartdienst
Boekje bij huwelijk of uitvaart
Avondwake

Koor

€   10,--
€ 425,--
€ 425,--
€ 100,--
€ 150,--
€  85,--

  
Voor extra versiering
contact opnemen met:

Mw. L. van Dijk
Talesiuspark 15
2064 LJ  Spaarndam
Tel.: 023 537 8221

  
Huwelijk, Doop, Ziekenzalving of Biecht.
Hiervoor kunt u contact opnemen via ons telefoonadres met mevr. K. Duwêl (023 538 9707) of Pastoor Bernard Zweers (06 3062 9440). Het is gewenst voor de inzegening en kerkelijke bevestiging van het huwelijk, een paar maanden van te voren contact op te nemen. Dan kunnen in alle rust gesprekken worden gevoerd en kan de viering worden voorbereid.
  
Ziekencommunie:
Zieken kunnen thuis de communie ontvangen. Bij langdurige ziekte is dit aan te raden. Met de zieke en de huisgenoten (die kunnen mee communiceren) wordt een korte gebedsdienst gehouden.
Informatie bij:Pastoor Bernard Zweers
Liedeweg 52
2065 AK Haarlemmerliede
Tel.: 023 532 7780 / 06 3062 9440
  
Eerste Heilige Communie: 

De eerste H. Communie is een verdere inlijving in de geloofsgemeenschap in vervolg op het H. Doopsel.
De voorbereiding wordt in gang gezet door de werkgroep Eerste Communie.

Deze voorbereiding wordt gezamenlijk gedaan met de parochies van "MeerLiede". De werkgroep nodigt ouders uit, van de kinderen in de 4e groep van de basisschool, voor een ouderavond. Daar wordt het project besproken en bepaald hoe de voorbereiding zal verlopen. De Eerste Communie is niet aan de 4e groep gebonden en kan ook eventueel op latere leeftijd worden gedaan.
De ouders die geen uitnodiging hebben gehad, kunnen zelf contact op te nemen met:

 Mw. K. Duwêl
C. van Beeckstraat 7
2064 XS  Spaarndam
Tel.: 023 538 9707
  
H. Vormsel:

Het vormsel moet gezien worden in verband met de doop.
Het sacrament wordt toegediend door de Bisschop of een van zijn vicarissen of door de Deken.
In aanmerking komen jongeren die in het 1e jaar van het voortgezet onderwijs zitten. De voorbereiding wordt gezamenlijk gedaan met alle parochies van "MeerLiede" en bestaat uit 4 avonden. Deze worden begeleid door de vormselwerkgroep o.l.v. de pastoor of diaken.
Contactpersoon vormsel:

 Mw. K. Duwêl
C. van Beeckstraat 7
2064 XS  Spaarndam
Tel: 023 538 9707
  
Seniorenpastoraat:
 

Deze groep organiseert themamiddagen en bezoekt de ernstig ziek zijnde parochianen. Weet u mensen die eventueel bezoek op prijs stellen, bel dit dan even door, omdat niet altijd bekend is wie ziek zijn en waar deze mensen zich op dat moment bevinden.

Het seniorenpastoraat bestaat uit:

 
Mw. A. van den Beldt (contactpersoon)
Kees 't Hoenstraat 10
2064 XJ  Spaarndam
Dhr. H. Smorenburg
Pol 44
2063 JN  Spaarndam-West
 
  

Dhr. H.T.M. Koeman
Kleinestraat 11
2064 LG Spaarndam

Pastoor Bernard Zweers
Liedeweg 52
2065 AK Haarlemmerliede
  

Mw. M. van der Voorn
Fl. Balthasarstraat 16
2064 XP Spaarndam
Tel.: 023 538 7079

 

   
Oecumene: 
  

In Spaarndam bestaat een oecumenische werkgroep waarin leden van de "Samen op weg" kerk, de St. Adalbertusparochie en de Jacobus de Meerdere parochie met pastores en dominees samenwerken.
Wij zijn er van overtuigd dat er gestreefd moet worden naar een communicatie tussen de leden van de verschillende kerken om op die manier ook meer gemeenschap te kunnen zijn.
Een werkgroep bereidt o.a. oecumenische vieringen voor die 2 keer per jaar, afwisselend in de Oude kerk, de St. Adalbertuskerk en de parochiekerk Jacobus de Meerdere gehouden worden.

Contactpersoon:mevr. M. Berman
Norholm 53
2133 HK Hoofddorp
Tel.: 023 539 3974
  
Parochiële Charitas: 
 

De parochiële Charitas Instelling werkt vanuit de christelijke overtuiging aan de opdracht van de kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving. Er wordt aandacht geschonken aan concrete noden en behoeften van personen en groepen mensen om daarmee de sociale rechtvaardigheid te bevorderen.
De Charitas van de Adalbertusparochie is samengevoegd met de PCI's binnen het samenwerkingsverband MeerLiede. Zij beheert een opgebouwd vermogen, waardoor zij in staat is parochianen en anderen in onze samenleving zo nodig te ondersteunen, zowel op korte termijn als structureel.
Dit houdt in dat de Charitas boven allerlei gemeentelijke ondersteuning, zowel in financiële als andere probleemsituaties, dienstbaar en solidair wil zijn.
De vertegenwoordiger vanuit onze parochie is: Marianne Berman.
Wanneer u een beroep op de Charitas wilt doen kunt u zich wenden tot de secretaris van de Charitas, Marianne Berman, telefoon 023 539 3974.

  

Overige groepen werkzaam in onze parochie

 

Koster

De werkzaamheden worden
bij toerbeurt door verschillende 
vrijwilligers uitgevoerd

Contactpersoon:

Mw. K. Duwêl

 
  

Kerkversiering

 

Contactpersoon:

Mw. L. van Dijk
Talesiuspark 15
2064 LJ Spaarndam
Tel,: 023 537 8221

  

Zangkoor St. Cecilia

 

Organist:

Dhr. A. van Lunenberg

Contactpersoon:

Mw. J. van Lieshout
Cl. van Spaarnwoudestraat 48
2064 WR Spaarndam
Tel.: 023 5373648

  

Lektorengroep

 

Contactpersoon:

Dhr. C. Doeven
Schmidtstraat 4
2064 LC Spaarndam
Tel.: 023 537 8495
pauladoeven@kpn.nl

  

Liturgie


 

De Liturgie wordt verzorgd door:

Pastoor Bernard Zweers
Tel.: 06 3062 9440
bernardzweers@live.nl

Diaken Fons Litjens
Tel.: 06 1238 3288
f.litjens@live.nl

En de liturgiegroep van MeerLiede.

  

Werkgroep Kindercatechese

 

Contactpersoon:

Mw. K. Duwêl
C. v. Beeckstraat 7
2064 XS Spaarndam
Tel.: 023 538 9707

  

Attentiegroep

 

Contactpersoon:

Mw. K. Duwêl
C. v. Beeckstraat 7
2064 XS Spaarndam
Tel.: 023 538 9707

 

 

Interieurverzorging

 

Contactpersoon:

Mw. M. van der Voorn
Fl. Balthasarstraat 16
2064 XP Spaarndam
Tel.: 023 538 7079

  

Koffiezetteam

 

Contactperoon:

Mw. A. v.d. Kamp
Kees 't Hoenstraat 18
2064 XJ Spaarndam
Tel.: 023 537 0058

Parochiële Charitas

 

Contactpersoon:

Dhr. D. Corver
Cl. van Spaarnwoudestraat 20
2064 WP Spaarndam
Tel.: 023 537 0513
af.corver@quicknet.nl

  

Fonds Thea Lemmers

 

Contactpersoon:

Dhr. H. Goebert
Dr. W. Nijestraat 1
2064 XA Spaarndam
Tel.: 023 537 9018

Het fonds heeft het volgende rekeningnummer:

Stichting Yayasan Sinar Pelangi Spaarndam

NL63 RABO 0118 3155 44

  
Onderwijs: 
  
St. Adalbertusschool voor BasisonderwijsClaes van Kietenstraat 2-4
2064 XT  Spaarndam
Tel.: 023 537 24 23
sintadalbertus@stichtingsintbavo.nl

 
Directeur:mevr. Nicolette de Gooijer
  
Verhuizen? 
  

Help onze administratie.
Geef uw verhuizing bij voorkeur digitaal door via e-mail: akuhlman@quicknet.nl of via digitaalformulier.
Het kan ook via een briefje.
Inleveradres: Talesiuspark 1, 2064 LJ Spaarndam of brievenbus bij de kerk. U kunt ook een e-mail naar ons sturen.