Close Menu

St. Adalbertus

https://www.meerliede.nl/nieuws/bericht/226/kerken-zondag-open-tussen-10-en-11-uur

Autorijschema  - Biecht - Charitas  - Eerste Heilige Communie - Doop  -    Huwelijk -  Misintenties - Oecumene - Overige werkgroepen - De patorale zorgSeniorenpastoraat - De tarieven - Verhuizen? - H. Vormsel - Weekendviering Ziekencommunie - ZiekenzalvingKerkgebouw

 

Ringweg 30
2064 KK  Spaarndam

Postadres

 

Postbus 5
2064 ZG  Spaarndam

Email

 

karinduwel@hetnet.nl (tijdelijk)

K.v.K. nummer

 

75039923

Telefonisch contact

 

K. Duwêl
Tel.: 06 4888 8338

Secretariaat

 

K. Duwêl  karinduwel@hetnet.nl
Tel.: 023 538 9707

Penningmeester 

 

A. Kuhlman akuhlman@quicknet.nl
Tel.: 023 537 6742

Misintenties

 

J. Pijnaker    
Tel.: 06 2339 6129

Redactie

 

Parochieblad.Adalbertus@gmail.com

Bankrekening

 

NL58 RABO 0118 3911 00

Giften voor Zr. Thea Lemmers

 

NL63 RABO 0118 3155 44
t.n.v. Stichting Sinar Pelangi
e-mailadres contactpersoon: Arjanlemmers@quicknet.nl

 

 

 

Parochieteam Adalbertus:

Het team heeft de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken in de parochie. Veel taken liggen voor haar in de voorwaardenscheppende sfeer en de coördinatie. Zij kan daarbij een beroep doen op werkgroepen en vrijwilligers.

Pater Clement Amoako

 

Tel.: 06 8506 1113


Pater Patrick Ezeonwu
 
 
Tel.: 06 4409 1337

Mw. K. Duwêl, secretaris / contactpersoon

 

Chr. van Beeckstraat 7
2064 XS  Spaarndam
Tel.: 023 538 9707 / 06 4888 8338

Dhr. A. Kuhlman, penningmeester

 

Talesiuspark 1
2064LJ Spaarndam
Tel.: 023 537 6742

Dhr. H. Koeman

 

Kleinestraat 11
2064 LG Spaarndam

 

De pastorale zorg:

Voor de dagelijkse gang van zaken of vragen kunt u terecht bij contactpersoon mevr. K. Duwêl, tel.: 023 538 97 07 / 06 4888 8338 of pater Clement Amoako, tel.: 06 8506 1113 en pater Patrick Ezeonwu, trl.: 06 4409 1337.
Zij zorgen ervoor dat uw vraag bij de juiste persoon binnen onze Spaarndamse geloofsgemeenschap terecht komt.

Wat betreft huisbezoek en ziekenbezoek kunt u een beroep doen op onze pastores.

 

Weekendviering:

In het weekend wordt de eucharistie wisselend gevierd:

Op zondagochtend de ene week in Spaarndam en de andere week in Haarlemmerliede. Aanvang 11.00.

Raadplege hiervoor het parochieblad, deze site (Agenda).

Als u thuis opgehaald wilt worden om de vieringen in Haarlemmerliede bij te wonen, wilt u dan contact opnemen met degene die in het rijschema vermeld staat. U wordt dan thuis opgehaald en uiteraard weer teruggebracht.

AUTORIJSCHEMA:

28-8-2022

 

Theo van Lieshout 023-5373648

11-09-2022

 

Wim Pijnaker 06-10632647

25-09-2022

 

Ria v.d. Voorn 023-5387079

09-10-2022

 

Hans Oud 06-2336213

 

Misintenties:

Telefonisch opgeven bij: 
Mw. J. Pijnaker

Kuyperstraat 32
2064 LB  Spaarndam
Tel.: 06 2339 6129
jmpijnaker@hotmal.com

 

De tarieven:

Misintenties
Huwelijkssluiting
Uitvaartdienst
Boekje bij huwelijk of uitvaart
Avondwake

Koor
 €   10,--
€ 425,--
€ 425,--
€ 100,--
€ 150,--
€   85,--
   
Voor extra versiering
contact opnemen met:
  

Mw. K. Duwêl
Chr. van Beeckstraat 7
2064 XS  Spaarndam
Tel.: 023 538 9707 / 06 4888 8338

 

Huwelijk, Doop, Ziekenzalving of Biecht.

Hiervoor kunt u contact opnemen via ons telefoonadres met mevr. K. Duwêl (023 538 9707). Het is gewenst voor de inzegening en kerkelijke bevestiging van het huwelijk, een paar maanden van te voren contact op te nemen. Dan kunnen in alle rust gesprekken worden gevoerd en kan de viering worden voorbereid.

 

Ziekencommunie:

Zieken kunnen thuis de communie ontvangen. Bij langdurige ziekte is dit aan te raden. Met de zieke en de huisgenoten (die kunnen mee communiceren) wordt een korte gebedsdienst gehouden.

Informatie bij: Mw. K. Duwêl
Chr. van Beeckstraat 7
2064 XS  Spaarndam
Tel.: 023 538 9707 / 06 4888 8338

 

Eerste Heilige Communie:

De eerste H. Communie is een verdere inlijving in de geloofsgemeenschap in vervolg op het H. Doopsel.
De voorbereiding wordt in gang gezet door de werkgroep Eerste Communie.

Deze voorbereiding wordt gezamenlijk gedaan met de parochies van "MeerLiede". De werkgroep nodigt ouders uit, van de kinderen in de 4e groep van de basisschool, voor een ouderavond. Daar wordt het project besproken en bepaald hoe de voorbereiding zal verlopen. De Eerste Communie is niet aan de 4e groep gebonden en kan ook eventueel op latere leeftijd worden gedaan.
De ouders die geen uitnodiging hebben gehad, kunnen zelf contact op te nemen met:

  Mw. K. Duwêl
C. van Beeckstraat 7
2064 XS  Spaarndam
Tel.: 023 538 9707

 

H. Vormsel:

Het vormsel moet gezien worden in verband met de doop.
Het sacrament wordt toegediend door de Bisschop of een van zijn vicarissen of door de Deken.
In aanmerking komen jongeren die in het 1e jaar van het voortgezet onderwijs zitten. De voorbereiding wordt gezamenlijk gedaan met alle parochies van "MeerLiede" en bestaat uit 4 avonden. Deze worden begeleid door de vormselwerkgroep o.l.v. de pastoor of diaken.
Contactpersoon vormsel:

 

  Mw. K. Duwêl
C. van Beeckstraat 7
2064 XS  Spaarndam
Tel: 023 538 9707

 

Seniorenpastoraat:

Deze groep organiseert themamiddagen en bezoekt de ernstig ziek zijnde parochianen. Weet u mensen die eventueel bezoek op prijs stellen, bel dit dan even door, omdat niet altijd bekend is wie ziek zijn en waar deze mensen zich op dat moment bevinden.

Het seniorenpastoraat bestaat uit:

Mw. M. van der Voorn
Fl. Balthasarstraat 16
2064 XP Spaarndam
Tel.: 023 538 7079
 Dhr. H.T.M. Koeman
Kleinestraat 11
2064 LG Spaarndam
   
   

 

Oecumene:

In Spaarndam bestaat een oecumenische werkgroep waarin leden van de "Samen op weg" kerk, de St. Adalbertusparochie en de Jacobus de Meerdere parochie met pastores en dominees samenwerken.
Wij zijn er van overtuigd dat er gestreefd moet worden naar een communicatie tussen de leden van de verschillende kerken om op die manier ook meer gemeenschap te kunnen zijn.
Een werkgroep bereidt o.a. oecumenische vieringen voor die 2 keer per jaar, afwisselend in de Oude kerk, de St. Adalbertuskerk en de parochiekerk Jacobus de Meerdere gehouden worden.

Contactpersoon: mevr. M. Berman
Norholm 53
2133 HK Hoofddorp
Tel.: 06 2417 0635

 

Parochiële Charitas:

De parochiële Charitas Instelling werkt vanuit de christelijke overtuiging aan de opdracht van de kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving. Er wordt aandacht geschonken aan concrete noden en behoeften van personen en groepen mensen om daarmee de sociale rechtvaardigheid te bevorderen.
De Charitas van de Adalbertusparochie is samengevoegd met de PCI's binnen het samenwerkingsverband MeerLiede. Zij beheert een opgebouwd vermogen, waardoor zij in staat is parochianen en anderen in onze samenleving zo nodig te ondersteunen, zowel op korte termijn als structureel.
Dit houdt in dat de Charitas boven allerlei gemeentelijke ondersteuning, zowel in financiële als andere probleemsituaties, dienstbaar en solidair wil zijn.
De vertegenwoordiger vanuit onze parochie is: Marianne Berman.
Wanneer u een beroep op de Charitas wilt doen kunt u zich wenden tot de secretaris van de Charitas, Marianne Berman, telefoon 023 539 3974.

 

Overige groepen werkzaam in onze parochie

Koster De werkzaamheden worden
bij toerbeurt door verschillende 
vrijwilligers uitgevoerd
   
Contactpersoon: Mw. K. Duwêl
   
Kerkversiering  
   
Contactpersoon: Mw. L. van Dijk
Talesiuspark 15
2064 LJ Spaarndam
Tel,: 023 537 8221
   
Zangkoor St. Cecilia  
   
Organist: Dhr. Max Koning
   
Contactpersoon: Mw. J. van Lieshout
Cl. van Spaarnwoudestraat 48
2064 WR Spaarndam
Tel.: 023 5373648
   
Lektorengroep  
   
Contactpersoon: Mw. K. Duwêl
C. v. Beeckstraat 7
2064 XS Spaarndam
Tel.: 023 538 9707
   
Werkgroep Kindercatechese  
   
Contactpersoon: Mw. K. Duwêl
C. v. Beeckstraat 7
2064 XS Spaarndam
Tel.: 023 538 9707
   
Attentiegroep  
   
Contactpersoon: Mw. K. Duwêl
C. v. Beeckstraat 7
2064 XS Spaarndam
Tel.: 023 538 9707
   
Interieurverzorging  
   
Contactpersoon: Mw. M. van der Voorn
Fl. Balthasarstraat 16
2064 XP Spaarndam
Tel.: 023 538 7079
   
Koffiezetteam  
   
Contactperoon: Vacature
   
Parochiële Charitas  
   
Contactpersoon: mevr. M. Berman
Norholm 53
2133 HK Hoofddorp
Tel.: 06 2417 0635
   
Fonds Thea Lemmers  
   
Contactpersoon: 

Arjan Lemmers
e-mailadres: Arjanlemmers@quicknet.nl

   
Het fonds heeft het volgende rekeningnummer: NL63 RABO 0118 3155 44
t.n.v.  Stichting Yayasan Sinar Pelangi Spaarndam
   
Onderwijs:  
   
St. Adalbertusschool voor Basisonderwijs Claes van Kietenstraat 2-4
2064 XT  Spaarndam
Tel.: 023 537 24 23
sintadalbertus@stichtingsintbavo.nl
   
Directeur: Hr. Evert Jonker
   

Verhuizen?

Help onze administratie.
Geef uw verhuizing bij voorkeur digitaal door via e-mail: akuhlman@quicknet.nl.
Het kan ook via een briefje.
Inleveradres: Talesiuspark 1, 2064 LJ Spaarndam of brievenbus bij de kerk. U kunt ook een e-mail naar ons sturen.