Close Menu
Agenda
21.04.2020Halfweg5e Bijeenkomst 1ste communie project 2020
12.05.2020Halfweg6e Bijeenkomst 1ste communie project 2020
18.05.2020HalfwegKindercatechese
19.05.2020SpaarndamKindercatechese
22.06.2020HalfwegKindercatechese
Bekijk alles
Parochieblad
Nieuwsbrief

Corona maatregelen aangescherpt

Corona maatregelen aangescherpt

Met grote pijn in het hart kon­digen de Neder­landse bis­schop­pen aan dat de publieke li­tur­gische vie­rin­gen met Palm­zon­dag, de andere dagen in de Goede Week (het Paas­tri­duüm) en met Pasen dit jaar wor­den afge­last.
Alle maat­regelen die de bis­schop­pen in Neder­land eerder in verband met het corona­vi­rus hebben af­ge­kon­digd op 28 fe­bru­ari en 13 maart, wor­den nu verlengd tot en met maan­dag 13 april (Tweede Paas­dag). 

Al eerder kon­digde paus Fran­cis­cus verge­lijk­ba­re maat­regelen aan. De maat­regelen die de over­heid in Neder­land heeft genomen gel­den tot en met 6 april. De bis­schop­pen zien zich echter genood­zaakt ook tot en met Pasen nu al een beslis­sing te nemen in verband met de voor­be­rei­dingen voor de li­tur­gische plech­tig­he­den, die niet goed plaats kunnen vin­den in de hui­dige situatie. Verder is de nood­zaak er vanwege de ge­zond­heid van de gelo­vi­gen, onder wie ook kwets­ba­re personen.

Voor de Chrismamissen in de bis­dom­men geldt dat deze in kleinere kring doorgang zullen vin­den met de be­die­naren die nodig zijn voor de liturgie, zonder koor. Hierover, maar ook over de andere vie­rin­gen in de Goede Week en met Pasen, com­mu­ni­ce­ren de bis­dom­men met hun pa­ro­chies en pas­to­rale teams

Missen, doop en uit­vaart
De zon­dagse Eucha­ris­tie­vie­ring van de pries­ters vindt in de besloten­heid plaats en zonder koor, eventueel met cantor.
Voor de missen die doordeweeks wor­den gehou­den gel­den de eerder af­ge­kon­digde, strikte maat­regelen met de volgende toevoe­ging: de pastoor beslist naar omstan­dig­he­den en in overeenstem­ming met de over­heidsmaat­regelen of de doordeweekse mis doorgaat of niet. Hij dient daarbij reke­ning te hou­den met de grootte van de kapel of kerk en ziet er op toe dat de richtlijnen van de over­heid wor­den gevolgd. Van de aanwe­zige gelo­vi­gen wordt gevraagd 1½ meter afstand van elkaar te hou­den ook als men naar voren komt voor de H. Communie of per­soon­lijke zegen en niet te komen wanneer men verkou­den is.

Hetzelfde geldt voor doop­vie­ringen en uit­vaarten die sober en kleinschalig moeten wor­den gehou­den en in overeenstem­ming moeten zijn met de nadere richtlijnen van het eigen bisdom. In geval van uit­vaarten dienen deze ook in overeenstem­ming te zijn met de richtlijnen van de uit­vaartbranche zoals met betrek­king tot het maximum aantal aanwe­zige personen.

Verenigd in gebed          
De kerken blijven waar moge­lijk open en toe­gan­ke­lijk om te bid­den of een kaars op te steken. Vraag aan de bezoekers is, om daarbij afstand te hou­den tot andere kerk­gan­gers en indien men verkou­den is, niet te komen maar thuis te bid­den.

De bis­schop­pen roepen na­druk­ke­lijk op tot gebed in deze tij­den waarin het corona­vi­rus heerst.

Op zon­dag is er de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zater­dag om 09.30 uur en zon­dag om 10.00 uur.