Close Menu
Agenda
21.01.2018VijfhuizenOecumenische viering
21.01.2018HalfwegOecumenische viering
21.01.2018SpaarndamOecumenische viering
22.01.2018HalfwegOecumenische viering
23.01.2018HalfwegRepetitie Dameskoor Pro Ecclesia
Bekijk alles

St. Adalbertus

Parochieteam  Pastorale zorg  Weekendviering  Misintenties  Huwelijk  Doop  Ziekenzalving  Biecht  Ziekencommunie  Eerste Heilige Communie  Vormsel  Seniorenpastoraat  Oecumene:  Parochiële Charitas  Onderwijs  Verhuizen?

 

Kerkgebouw

 

Ringweg 30
2064 KK  Spaarndam
Tel.: 06 2200 7445

Postadres

 

Postbus 5
2064 ZG  Spaarndam

Email

 

adalbertus@dds.nl

Telefonisch contact

 

K. Duwêl
Tel.: 06 4888 8338

Secretariaat

 

K. Duwêl  karinduwel@hetnet.nl
Tel.: 023 538 9707

Penningmeester 

 

A. Kuhlman akuhlman@quicknet.nl
Tel.: 023 537 6742

Misintenties

 

J. Pijnaker
Tel.: 023 538 3155

Redactie

 

debrug.adalbertus@gmail.com

Bankrekening

 

NL58 RABO 0118 3911 00

Giften voor Zr. Thea Lemmers

 

NL63 RABO 0118 3155 44
t.n.v. Stichting Sinar Pelangi

 

Parochieteam Adalbertus:
Het team heeft de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken in de parochie. Veel taken liggen voor haar in de voorwaardenscheppende sfeer en de coördinatie. Zij kan daarbij een beroep doen op werkgroepen en vrijwilligers.

 

Pastoor Bernard Zweers, voorzitter

 

Liedeweg 52
2065 AK Haarlemmerliede
Tel.: 023 532 7780 / 06 3062 9440

Mw. K. Duwêl, secretaris / contactpersoon

 

Chr. van Beeckstraat 7
2064 XS  Spaarndam
Tel.: 023 538 9707 / 06 4888 8338

Dhr. A. Kuhlman, penningmeester

 

Talesiuspark 1
2064LJ Spaarndam
Tel.: 023 537 6742

Dhr. H. Koeman

 

Kleinestraat 11
2064 LG Spaarndam

Zr. Patricia Olijerhoek, adviserend lid

 

Fl. Balthasarstraat 35
2064 XK  Spaarndam
023 538 0746

Dhr. H. Vink

 

Kuyperstraat 25
2064 LA Spaarndam
023 549 2770

De pastorale zorg:
Voor de dagelijkse gang van zaken of vragen kunt u terecht bij contactpersoon mevr. K. Duwêl, tel.: 023 538 97 07 / 06 4888 8338 of Pastoor Zweers, tel.: 06 3062 9440.
Zij zorgen ervoor dat uw vraag bij de juiste persoon binnen onze Spaarndamse geloofsgemeenschap terecht komt.
 
Wat betreft huisbezoek en ziekenbezoek kunt u een beroep doen op onze pastoor. Indien gewenst is Zr. Patricia ook beschikbaar.
 

Zr. Patricia Olijerhoek
Fl. Balthasarstraat 35
2064 XK  Spaarndam
Tel.: 023 538 0746
  

:

Weekendviering:

In het weekend wordt de eucharistie wisselend gevierd:

Op zondagochtend de ene week in Spaarndam en de andere week in Haarlemmerliede. Aanvang 9.30 of 11.00 uur  (wordt eens per halfjaar vastgesteld) Vanaf 1 januari 2018 is de aanvangstijd 9.30 uur.

Raadplege hiervoor het parochieblad, deze site (Agenda) of het Haarlems Dagblad.

De Liturgie wordt verzorgd door:

Pastoor Bernard Zweers, Diaken Fons Litjens, Zr. Patricia Olijerhoek en de Liturgiegroep van MeerLiede

 
Misintenties:
Telefonisch opgeven bij:Mw. J. Pijnaker
Kuyperstraat 32
2064 LB  Spaarndam
Tel.: 023 538 31 55
jmpijnaker@hotmal.com
  
De tarieven voor de misintenties:
- voor een gewone viering
- voor een huwelijkssluiting
- voor een uitvaartdienst
- boekje voor huwelijk of uitvaart
€    8,--
€ 200,--
€ 250,--
€ 100,--
 
Voor extra versiering
contact opnemen met:

Mw. R. Melman
Noorderweg 15
2064 KD  Spaarndam
Tel.: 023 537 2435

  
Huwelijk, Doop, Ziekenzalving of Biecht.
Hiervoor kunt u contact opnemen via ons telefoonadres met mevr. K. Duwêl (023 538 9707) of Pastoor Bernard Zweers (06 3062 9440). Het is gewenst voor de inzegening en kerkelijke bevestiging van het huwelijk, een paar maanden van te voren contact op te nemen. Dan kunnen in alle rust gesprekken worden gevoerd en kan de viering worden voorbereid.
  
Ziekencommunie:
Zieken kunnen thuis de communie ontvangen. Bij langdurige ziekte is dit aan te raden. Met de zieke en de huisgenoten (die kunnen mee communiceren) wordt een korte gebedsdienst gehouden.
Informatie bij:Dhr. H. Smorenburg
Pol 44
2063 JN  Spaarndam-West
Tel.: 023 539 2049
  
Eerste Heilige Communie: 

De eerste H. Communie is een verdere inlijving in de geloofsgemeenschap in vervolg op het H. Doopsel.
De voorbereiding wordt in gang gezet door de werkgroep Eerste Communie.

Deze voorbereiding wordt gezamenlijk gedaan met de parochies van "MeerLiede". De werkgroep nodigt ouders uit, van de kinderen in de 4e groep van de basisschool, voor een ouderavond. Daar wordt het project besproken en bepaald hoe de voorbereiding zal verlopen. De Eerste Communie is niet aan de 4e groep gebonden en kan ook eventueel op latere leeftijd worden gedaan.
De ouders die geen uitnodiging hebben gehad, kunnen zelf contact op te nemen met:

 Mw. K. Duwêl
C. van Beeckstraat 7
2064 XS  Spaarndam
Tel.: 023 538 9707
  
H. Vormsel:

Het vormsel moet gezien worden in verband met de doop.
Het sacrament wordt toegediend door de Bisschop of een van zijn vicarissen of door de Deken.
In aanmerking komen jongeren die in het 1e jaar van het voortgezet onderwijs zitten. De voorbereiding wordt gezamenlijk gedaan met alle parochies van "MeerLiede" en bestaat uit 4 avonden. Deze worden begeleid door de vormselwerkgroep o.l.v. de pastoor of diaken.
Contactpersoon vormsel:

 Mw. K. Duwêl
C. van Beeckstraat 7
2064 XS  Spaarndam
Tel: 023 538 9707
  
Seniorenpastoraat:
 
Deze groep organiseert themamiddagen en bezoekt de ernstig ziek zijnde parochianen. Weet u mensen die eventueel bezoek op prijs stellen, bel dit dan even door, omdat niet altijd bekend is wie ziek zijn en waar deze mensen zich op dat moment bevinden.
Het seniorenpastoraat bestaat uit: 
Mw. A. van den Beldt (contactpersoon)
Kees 't Hoenstraat 10
2064 XJ  Spaarndam
Dhr. H. Smorenburg
Pol 44
2063 JN  Spaarndam-West
 
  
Zr. Patricia Olijerhoek
Fl. Balthasarstraat 35
2064 XK  Spaarndam
Pastoor Bernard Zweers
Liedeweg 52
2065 AK Haarlemmerliede
  
Oecumene: 
  

In Spaarndam bestaat een oecumenische werkgroep waarin leden van de "Samen op weg" kerk, de St. Adalbertusparochie en de Jacobus de Meerdere parochie met pastores en dominees samenwerken.
Wij zijn er van overtuigd dat er gestreefd moet worden naar een communicatie tussen de leden van de verschillende kerken om op die manier ook meer gemeenschap te kunnen zijn.
Een werkgroep bereidt o.a. oecumenische vieringen voor die 2 keer per jaar, afwisselend in de Oude kerk, de St. Adalbertuskerk en de parochiekerk Jacobus de Meerdere gehouden worden.

Contactpersoon:mevr. M. Berman
Tel.: 023 539 3974
  
Parochiële Charitas: 
  

De parochiële Charitas Instelling werkt vanuit de christelijke overtuiging aan de opdracht van de kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving. Er wordt aandacht geschonken aan concrete noden en behoeften van personen en groepen mensen om daarmee de sociale rechtvaardigheid te bevorderen.
De Charitas van de Adalbertusparochie heeft een klein bestuur en is, hoewel zelfstandig, verbonden met het parochieteam. Zij beheert een opgebouwd vermogen, waardoor zij in staat is parochianen en anderen in onze samenleving zo nodig te ondersteunen, zowel op korte termijn als structureel.
Dit houdt in dat de Charitas boven allerlei gemeentelijke ondersteuning, zowel in financiële als andere probleemsituaties, dienstbaar en solidair wil zijn.
Het bestuur bestaat uit: Marianne Berman (voorzitter), Dries Corver (secretaris) en Henk Koelman (penningmeester).
Wanneer u een beroep op de Charitas wilt doen kunt u zich wenden tot de secretaris van de Charitas, de heer Dries Corver, telefoon 023 539 0513.

  
Onderwijs: 
  
St. Adalbertusschool voor BasisonderwijsClaes van Kietenstraat 2-4
2064 XT  Spaarndam
Tel.: 023 537 24 23
sintadalbertus@stichtingsintbavo.nl

 
Directeur:mevr. Maartje van der Helm
  
Verhuizen? 
  

Help onze administratie.
Geef uw verhuizing bij voorkeur digitaal door via e-mail: jam.oud@quicknet.nl.
Het kan ook via een briefje.
Inleveradres: Talesiuspark 23, 2064 LJ Spaarndam of brievenbus bij de kerk. U kunt ook een e-mail naar ons sturen.